گرمخانه نور در یزد, تصاویر گرمخانه نور یزد

حمام خان مشهور به گرمخانه نور

 

حمام خان مشهور به گرمخانه نور حمامی است بنا شده به وسیله محمد تقی خان بافقی حاکم یزد به سال ۱۲۱۲( ه.ق) درمیدان خان و همراه با سری خان یزد واقع می‌باشد .

این حمام در زمینی به مساحت ۱۱۷۰ متر مربع و با پایین بنای ۹۰۰ متر مریع بنا گردیده که شامل بخشهای متفاوتی از نمونه گاوروتون، شاه نشین، خزینه می‌باشد. امروزه از این بنا تحت نام چایخانه و رستوران سنتی استفاده می‌گردد.

 گرمخانه نور در یزد, تصاویر گرمخانه نور یزد

حمام خان به وسیله محمد تقی خان بافقی حاکم یزد بنا شده است

 
اين بنا در مجاورت ميدان خان و بازارچه کاشيگري واقع گرديده و به وسیله محمدتقي خان – سر سلسله خاندان مشهور به خوانين يزد که در سال ۱۱۶۱ ه. ق به حکمراني يزد رسيد – ساخته شده است. حمام خان (گرمابه نور) داراي سه مسير دسترس است که آن را به ميدان خان ، بازارچه کاشيگري و بافت مسکوني مجاور مرتبط مي سازد. بناي حمام مشتمل بر ورودي ها ، سربينه ، گرمخانه و فضاهاي مرتبط با آنها و همچنين استخري همراه با گرمخانه مي باشد. فضاي سربينه از لحاظ مساحت و تزيينات از ساير فضاها واضح تر بوده و در اطراف آن سکوهاي نشيمن و رخت کن و جاي نهادن کفش تعبيه شده است.

 

اين فضا با پوشش طاق و گنبد مسقف شده و روشنايي آن از طريق نورگير زيباي تعبيه شده در گنبد تامين مي شود. سطوح داخلي سربينه در اصل با نقاشي هايي مزين بوده که امروزه تنها بخشي از آن تزيينات برجاي مانده است. حمام خان يزد در دوره اخير تعمير و بازسازي شده و با تغيير کاربري به چاپخانه سنتي تبديل يافته و جديداً نيز به ثبت تاريخي رسيده است.

 گرمخانه نور در یزد,تصاویر گرمخانه نور یزد

حمام خان در زمینی به مساحت ۱۱۷۰ متر مربع و با پایین بنای ۹۰۰ متر مریع بنا گردیده است

   گرمخانه نور در یزد,تصاویر گرمخانه نور یزد

حمام خان در مجاورت ميدان خان و بازارچه کاشيگري واقع گرديده است

  گرمخانه نور در یزد,تصاویر گرمخانه نور یزد

حمام خان شامل بخشهای متفاوتی از نمونه گاوروتون، شاه نشین، خزینه می‌باشد 

 گرمخانه نور در یزد,تصاویر گرمخانه نور یزد

 

 منبع: seeiran.ir