۱۴ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد با اینحال آنچه مشروطه را ماندگار کرد مجاهدت‌های ستارخان و باقرخان در تبریز بود.

در تبریز خانه‌ای به اسم خانه مشروطه یاد آور آن دوره تاریخی است. این بر طبق شماره ۱۱۷۱ در سال ۱۳۵۴ خورشیدی در فهرست کارهای ملی ایران ثبت شده است.معمار این بنا «حاج با این وجود معمار» و مساحت این بنا ۱۳۰۰ متر مربع و در دو طبقه ساخته شده‌است.در این خانه مجسمه سران مشروطه و وسایل از آن دوران به نمایش قرار داده شده است

 

خانه مشروطه,یاد مشروطه در تبریز

 

خانه مشروطه,یاد مشروطه در تبریز

 

خانه مشروطه,یاد مشروطه در تبریز

 

خانه مشروطه,یاد مشروطه در تبریز

 

خانه مشروطه,یاد مشروطه در تبریز

 

خانه مشروطه,یاد مشروطه در تبریز

 

خانه مشروطه,یاد مشروطه در تبریز

 

خانه مشروطه,یاد مشروطه در تبریز

 

خانه مشروطه,یاد مشروطه در تبریز

 

خانه مشروطه,یاد مشروطه در تبریز

منبع:tebyan.internet